Polityka prywatności

Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie.
Poniżej zostały zamieszczone szczegóły dotyczące
polityki prywatności prowadzonej przez naszą Firmę.


Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych Użytkowników jest NORD Serwis Sebastian Grzela z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 24/2, 44-100 Gliwce, NIP: 959-144-57-72, właściciel Serwisu (dalej: Administrator).

Cel i zakres zbierania danych osobowych


W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać.

Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

Administrator informuje, że jest uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.).

Podawanie i dostęp do danych osobowych


Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1).

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Dostęp do danych osobowych osób trzecich


Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia i ochrona danych osobowych


Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


Wyłączenie odpowiedzialości i kontakt


Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres Administratora.

Pliki cookies


Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane "Cookies", które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.

Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na komputerze oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu "Cookies" na komputerze Użytkownika.


Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Szczegółowe informacje o polityce prywatności.